Đối tượng phải lắp thiết bị GSHT

Điện thoại: 0243.2222.616 hoặc Hotline: 0888.965.965

• Doanh nghiệp hoặc cá nhân lắp đặt thiết bị giám sát hành trình để lấy giấy chứng nhận đăng kiểm xe và phù hiệu vận tải.
• Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa theo lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tại đây
• Cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa có thu phí.